Indien Gij Gelooft - fasera.herokuapp.com

johannes 14 nbg51 uw hart worde niet ontroerd gij - scripture view of johannes 14 nbg vertaling 1951 uw hart worde niet ontroerd gij gelooft in god gelooft ook in mij 7 indien gij mij kendet, handelingen 8 37 svv en filippus zeide indien gij van - handelingen 8 37 en filippus zeide indien gij van ganser harte gelooft zo is het geoorloofd en hij antwoordende zeide ik geloof dat jezus christus de zoo, concordantie gelooft het nieuwe testament - indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen johannes 3 15 opdat een iegelijk, handelingen 8 37 en hij zeide indien gij van ganser - en hij zeide indien gij van ganser harte gelooft is het geoorloofd en hij antwoordde en zeide ik geloof dat jezus christus de zoon van god is, gelooft gij dat gereformeerd leven in nederland - staande bij lazarus graf vraagt jezus heb ik u niet gezegd dat gij indien gij gelooft de heerlijkheid gods zien zult, de christelijke doop bidden helpt - indien gij gelooft de kamerling uit ethiopi vroeg wat is er tegen dat ik gedoopt wordt het antwoord laat er geen twijfel over bestaan, wat christenen geloven home planet nl - want indien gij met uw mond belijdt dat jezus heer is en met uw hart gelooft dat god hem uit de dood heeft opgewekt zult gij behouden worden romeinen 10 9, handelingen 17 11 bijbel studeren het geloof - de heer zeide indien gij het geloof had als een mosterdzaad deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat jesus is de christus de zoon ven god en opdat gij, duitse top islamwetenschapper doden is een van de - maar indien zij je bevechten de wezen de armen en de reiziger is indien gij in allah gelooft en in hetgeen wij aan onze dienaar op de dag der, 60 al mumtahana she that is to be - omdat gij in god uwen heer gelooft indien gij uit uwe woonplaatsen vertrekt ter verdediging van mijnen godsdienst en en vreest god in wien gij gelooft, gij zijt joseph lds org - maar wegens overtreding zult gij indien gij niet waakzaam zijt vallen en nu indien gij al die dingen gelooft ziet toe dat gij ze doet, jesaja 7 9 en samaria blijft het hoofd van efra 239 m en - en samaria blijft het hoofd van efra m en het hoofd van samaria blijft de zoon van remaljahu indien gij niet gelooft voorwaar gij wordt niet bevestigd, het geloof gemeenten van christus - maar indien gij zijn geschriften niet gelooft hoe zult gij mijn woorden geloven joh 5 46 47 in vers 39 zei jezus dat alle geschriften van hem getuigen, ben ik wel uitverkoren wat staat er in de bijbel - 1 kronieken 28 9b indien gij hem zoekt hij zal van u gevonden worden maar indien gij hem verlaat hij zal u tot in eeuwigheid verstoten gelooft gij dat, zij waren aan het geloof gehoorzaam gemeenten van christus - gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof jacobus 2 19 t m 24 indien u gelooft dat jezus de zoon van god is, de vraag van de heere aan de twee blinden iclnet org - indien gij gelooft zult gij zalig worden maar indien gij niet gelooft kunt gij geen deel hebben aan de zegeningen der genade merk verder op, voor wie gelooft en zich laat dopen about - voor wie gelooft en zich laat dopen boodschap gods en vers 18 indien gij u echter door de geest laat leiden dan zijt gij niet onder de wet voorwaar, christelijke blog wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld - 47 en indien iemand naar mijn woorden hoort 31 maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat jezus is de christus de zone gods en opdat gij, johannes 14 dutch staten vertaling biblehub com - 10 gelooft gij niet dat ik in den vader ben en de vader dat ik tot u gezegd heb ik ga heen en kom weder tot u indien gij mij liefhadt zo zoudt gij u, wat geloven ebg veghel nl - romeinen 10 9 10 want indien gij met uw mond belijdt dat jezus heer is en met uw hart gelooft dat god hem uit de doden heeft opgewekt, geloofspunten rafa l nederland - maar indien gij kwaad doet wees dan bevreesd want zij draagt het zwaard niet tevergeefs johannes 14 1 3 uw hart worde niet ontroerd gij gelooft in god, vergeven valse profeet godgelooftinmij nl - want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft zal uw hemelse vader ook u vergeven, concordantie geloven het nieuwe testament - indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen johannes 4 42, romeinen 10 op online bijbel nl - romeinen 10 1 21 gods gerechtigheid door de joden verworpen broeders de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot god voor israel doe is tot hun, johannes 8 op online bijbel nl - en indien ik de waarheid zeg waarom gelooft gij mij niet die uit god is hoort de woorden gods daarom hoort gijlieden niet omdat gij uit god niet zijt, kan iedereen behouden worden bijbelstudies com - indien gij nu van christus zijt ook al is hij gestorven en een ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven gelooft gij dat, handelingen 17 11 gebeds overzicht bidden in vertrouwen - daarom zeg ik u alwat gij bidt en vraagt gelooft slechts dat gij het ontvangen hebt 14 17 gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied, geen een reden dutch spanish translation and examples - indien gij mij niet gelooft scheidt dan voor het minst van mij spanish si no os fi is de m dejadme, jezus daagt ons uit tot steeds meer geloof - website voor openbaringen eindtijdstudies en tekenen des tijds, jesus film dutch de genade van onzen heere jezus christus zij met u allen amen - indien gij de christus zijt zeg het ons vrijuit 25 jezus antwoordde hun ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet, 1 het volgen van jezus nu in deze tijd by jan stelma - indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods issuu company logo explore categories arts entertainment, 1 het volgen van jezus nu in deze tijd by jan stelma - het hart gelooft het namelijk indien gij met uw mond zult belijden den heere jezus en met uw hart geloven dat god hem uit de doden opgewekt heeft, de bijbelse waterdoop wat zegt de bijbel - en hij zeide indien gij van ganser harte gelooft is het geoorloofd en hij antwoordde en zeide ik geloof dat jezus christus de zoon van god is, johannes 10 svv bible bible study tools - 38 maar indien ik ze doe en zo gij mij niet gelooft zo gelooft de werken opdat gij moogt bekennen en geloven dat de vader in mij is, het woord horen meditatie rd nl - indien gij met uw mond zult belijden de heere jezus en met uw hart geloven dat god hem uit de doden bevrijden en zaligen indien die ziel de prediking gelooft, klein geloof en groot geloof iclnet org - toen hij zei heere indien gij het zijt indien gij met uw ganse hart in christus gelooft indien hij de eerste en de laatste is van uw vertrouwen, wat gelooft gij met deze woorden ik geloof in god den - wat gelooft gij met deze woorden waar waart gij toen ik de aarde grondde geef het te kennen indien gij kloek van gij eten zult, refoweb betekenis van de doop refoweb - wat je nodig hebt is geloof want wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden u indien gij met uw mond zult belijden de heere jezus, johannes 10 dutch staten vertaling biblehub com - 37 indien ik niet doe de werken mijns vaders zo gelooft mij niet 38 maar indien ik ze doe en zo gij mij niet gelooft zo gelooft de werken, les11 geloven geloof en werken bijbelcollege nl - gelooft heeft hem tot een leugenaar gemaakt omdat hij niet geloofd heeft rom 10 9 10 want indien gij met uw mond belijdt dat jezus heer is en met uw hart, johannes john 14 de bijbel nieuwe testament - 10 gelooft gij niet dat ik in den vader ben en de vader in mij is en indien niet zo gelooft mij om de werken zelve 12 voorwaar voorwaar zeg ik ulieden, gebed vanuit gods woord jesus insite - indien dan gij hoewel gij slecht zijt goede gaven weet te geven aan uw kinderen al wat gij bidt en begeert gelooft dat gij het hebt ontvangen, baptistengemeente de haven emmer compascuum - welkom in onze gemeente indien gij van ganser harte gelooft zo is het geoorloofd, jezus is de deur jezus is de weg fellowshiptractleague org - deur indien iemand door mij ingaat de doden opgewekt heeft zo zult gij zalig worden want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met, het boek van mormon mormon org - en indien gij in christus gelooft zult gij in deze woorden geloven want het zijn de woorden van christus en indien gij vraagt met een oprecht hart