Indien Gij Gelooft - fasera.herokuapp.com

johannes 14 nbg51 uw hart worde niet ontroerd gij - scripture view of johannes 14 nbg vertaling 1951 uw hart worde niet ontroerd gij gelooft in god gelooft ook in mij 7 indien gij mij kendet, handelingen 8 37 en hij zeide indien gij van ganser - en hij zeide indien gij van ganser harte gelooft is het geoorloofd en hij antwoordde en zeide ik geloof dat jezus christus de zoon van god is, de opwekking van lazarus uit de dood inwijding oude stijl door jezus - jezus zei tot haar heb ik u niet gezegd dat gij indien gij gelooft de heerlijkheid gods zien zult zij namen dan de steen weg, de christelijke doop bidden helpt - indien gij gelooft de kamerling uit ethiopi vroeg wat is er tegen dat ik gedoopt wordt het antwoord laat er geen twijfel over bestaan, concordantie gelooft het nieuwe testament - indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen johannes 3 15 opdat een iegelijk, gelooft gij dat gereformeerd leven in nederland - staande bij lazarus graf vraagt jezus heb ik u niet gezegd dat gij indien gij gelooft de heerlijkheid gods zien zult, wat christenen geloven home planet nl - want indien gij met uw mond belijdt dat jezus heer is en met uw hart gelooft dat god hem uit de dood heeft opgewekt zult gij behouden worden romeinen 10 9, johannes 14 dutch staten vertaling biblehub com - 10 gelooft gij niet dat ik in den vader ben en de vader dat ik tot u gezegd heb ik ga heen en kom weder tot u indien gij mij liefhadt zo zoudt gij u, jesaja 7 9 en samaria blijft het hoofd van efra 239 m en - en samaria blijft het hoofd van efra m en het hoofd van samaria blijft de zoon van remaljahu indien gij niet gelooft voorwaar gij wordt niet bevestigd, concordantie geloven het nieuwe testament - indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen johannes 4 42, handelingen 17 11 bijbel studeren het geloof - de heer zeide indien gij het geloof had als een mosterdzaad deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat jesus is de christus de zoon ven god en opdat gij, het geloof gemeenten van christus - maar indien gij zijn geschriften niet gelooft hoe zult gij mijn woorden geloven joh 5 46 47 in vers 39 zei jezus dat alle geschriften van hem getuigen, duitse top islamwetenschapper doden is een van de - maar indien zij je bevechten de wezen de armen en de reiziger is indien gij in allah gelooft en in hetgeen wij aan onze dienaar op de dag der, zij waren aan het geloof gehoorzaam gemeenten van christus - gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof jacobus 2 19 t m 24 indien u gelooft dat jezus de zoon van god is, handelingen 8 37 svv en filippus zeide indien gij van - handelingen 8 37 en filippus zeide indien gij van ganser harte gelooft zo is het geoorloofd en hij antwoordende zeide ik geloof dat jezus christus de zoo, zoekt en gij zult vinden evangelicalendtimemachine com - indien dan gij hoewel gij slecht zijt goede gaven weet te geven aan uw kinderen johannes 10 vers 26 tot en met 28 maar gij gelooft niet, kan iedereen behouden worden bijbelstudies com - indien gij nu van christus zijt ook al is hij gestorven en een ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven gelooft gij dat, de vraag van de heere aan de twee blinden iclnet org - indien gij gelooft zult gij zalig worden maar indien gij niet gelooft kunt gij geen deel hebben aan de zegeningen der genade merk verder op, handelingen 8 37 40 svv en filippus zeide indien gij - handelingen 8 37 40 en filippus zeide indien gij van ganser harte gelooft zo is het geoorloofd en hij antwoordende zeide ik geloof dat jezus christus de zoo, gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld - indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de here uw god en al zijn geboden die in hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe, johannes 8 op online bijbel nl - en indien ik de waarheid zeg waarom gelooft gij mij niet die uit god is hoort de woorden gods daarom hoort gijlieden niet omdat gij uit god niet zijt, wat geloven ebg veghel nl - romeinen 10 9 10 want indien gij met uw mond belijdt dat jezus heer is en met uw hart gelooft dat god hem uit de doden heeft opgewekt, geloofspunten van rafa l nederland rafael nl - maar indien gij kwaad doet wees dan bevreesd want zij draagt het zwaard niet tevergeefs johannes 14 1 3 uw hart worde niet ontroerd gij gelooft in god, jesus film dutch de genade van onzen heere jezus christus zij met u allen amen - indien gij de christus zijt zeg het ons vrijuit 25 jezus antwoordde hun ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet, geen een reden dutch spanish translation and examples - indien gij mij niet gelooft scheidt dan voor het minst van mij spanish si no os fi is de m dejadme, 1 het volgen van jezus nu in deze tijd by jan stelma - het hart gelooft het namelijk indien gij met uw mond zult belijden den heere jezus en met uw hart geloven dat god hem uit de doden opgewekt heeft, klein geloof en groot geloof iclnet org - toen hij zei heere indien gij het zijt indien gij met uw ganse hart in christus gelooft indien hij de eerste en de laatste is van uw vertrouwen, christelijke blog wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld - 47 en indien iemand naar mijn woorden hoort 31 maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat jezus is de christus de zone gods en opdat gij, 1 het volgen van jezus nu in deze tijd by jan stelma - indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods issuu company logo explore categories arts entertainment, al quran with translation and transliteration islamicfinder - de arabieren van de woestijn zeggen wij gelooven antwoord gij gelooft volstrekt niet maar zeg erkent dit indien gij oprechtelijk spreekt 49 18, de koran e j bron - gij die gelooft en indien gij ziek zijt of op reis of een uwer van de afzondering komt of gij hebt vrouwen aangeraakt en gij vindt geen water, de bijbelse waterdoop wat zegt de bijbel - en hij zeide indien gij van ganser harte gelooft is het geoorloofd en hij antwoordde en zeide ik geloof dat jezus christus de zoon van god is, het boek van mormon mormon org - en indien gij in christus gelooft zult gij in deze woorden geloven want het zijn de woorden van christus en indien gij vraagt met een oprecht hart, vergeven valse profeet godgelooftinmij nl - want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft zal uw hemelse vader ook u vergeven, johannes 8 dutch staten vertaling biblehub com - en indien ik de waarheid zeg waarom gelooft gij mij niet 47 die uit god is hoort de woorden gods daarom hoort gijlieden niet omdat gij uit god niet zijt, halal en haram wikipedia - o gij die gelooft eet van de goede dingen waarmede wij u hebben voorzien en dank allah indien gij hem alleen aanbidt hij heeft u slechts het gestorvene het bloed, wat gelooft gij met deze woorden ik geloof in god den - wat gelooft gij met deze woorden waar waart gij toen ik de aarde grondde geef het te kennen indien gij kloek van gij eten zult, prekenweb ds d w tuinier 2 korinthe 13 5 - deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenbundel indien gij gelooft van ds d w tuinier uitg de banier 2009, johannes 11 op online bijbel nl - indien iemand in den dag wandelt zo stoot hij zich niet zo gij gelooft gij de heerlijkheid gods zien zult zij namen dan den steen weg waar de gestorvene lag, het woord horen meditatie rd nl - indien gij met uw mond zult belijden de heere jezus en met uw hart geloven dat god hem uit de doden bevrijden en zaligen indien die ziel de prediking gelooft, worden we behouden door geloof in jezus debijbelzegt nl - johannus 8 24 ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonden zult sterven want indien gij niet gelooft dat ik die ben gij zult in uw zonden sterven marcus, gij zijt joseph lds org - maar wegens overtreding zult gij indien gij niet waakzaam zijt vallen en nu indien gij al die dingen gelooft ziet toe dat gij ze doet, johannes 8 nbg vertaling 1951 nbg51 biblics - 24 ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonden zult sterven want indien gij niet gelooft jezus zeide tot hen indien gij kinderen van abraham zijt, ben ik wel uitverkoren wat staat er in de bijbel - 1 kronieken 28 9b indien gij hem zoekt hij zal van u gevonden worden maar indien gij hem verlaat hij zal u tot in eeuwigheid verstoten gelooft gij dat, handelingen 17 11 gebeds overzicht bidden in vertrouwen - daarom zeg ik u alwat gij bidt en vraagt gelooft slechts dat gij het ontvangen hebt 14 17 gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied, indien iemand diens wil doen wil oldpaths com - doch niet wat ik wil maar wat gij wilt marcus 14 36 vader indien gij wilt neem deze beker van die in hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig